استوری موشن تا سلام من رسد از دور، فطرس را خرید؛ از همان بدو ولادت هم به فکر نوکر است