ای مهربان امام! بر محضرت سلام...تولد امامِ عشق مبارک.