عاشق نشده بی خبره بیچاره دلش در به دره؛ اون که نمیدونه یه نگات دل میبره؛ از گِلِ تو گِلِ من از روز ازل دل من دیونه نگاتِ؛ دنیای منِ حرمت اونجا که بهشت منِ خونه عاشقاتِ؛ تو هر تپش قلب منی حب الحسین اجننی ... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای محمدرضا و حسین طاهری.