حالم امشب حال جنونه کار عشقم بالا گرفته؛ هر چی عاشق روی زمینه مثل فطرس احیا گرفته؛ امشب برای عالم شب نزول کتاب عشقه؛ نم نم میزنه بارون کویر دلها سیراب عشقه؛ آب زنید راه را حین که نگار میرسد؛ مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد ... سرود شاد میلاد امام حسین علیه السلام با نوای حسین طاهری.