دوستم داری؛ می دانم… باز دوست دارم؛ که بپرسم، گــــاهی..! دوست دارم که بدانم امروز؛ مثلِ دیروز، مرا می خواهی؟! ... اجرای قطعه عاشقانه دوست داری با صدای حجت اشرف زاده.