از هر 100 نفر که به کویید 19 مبتلا میشن حدود 20 تا 30 نفر بدون علامت می باشند.