معرفی یک بازی که برای رفع اضطراب و مواجهه با اضطراب، و بازی دیگه ای که یک بازی هیجان انگیز و ترسناک است.