کلیپی از آمادگی رزمی چریک های حزب الله لبنان در سالهای اخیر با نماهنگ عربی.