دنیا که جای زندگی نیست عاشق توی دنیا می میره؛ تو این هوای زندگی کش عاشق نفس تنگی می گیره؛ دنیا برا اهلش بزرگه دنیا برا اهلش قشنگه ...