سینه چاک می زنم تا حرم می پرم، از می کربلا داغ داغ سرم، آب زنید راه را اینکه نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد، سینه چاک می زند تا حرم می پرد، از می کربلا داغ داغ سرم؛ مولودی میلاد امام حسین علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی مناسب برای استوری و وضعیت واتساپ.