ما بنده ی توایم، تو مرادی ما مرید، نه مثل کوفیا، بنده های زرخرید، به خلقت خدا، صد درود و آفرین، خدا برای ما، چه حسینی آفرید؛ مدح خوانی میثم مطیعی برای ولادت امام حسین سلام الله مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ.