یکی دار همیخونه ارباب اومد، ستاره بارون شد آسمون ما؛ مولودی فارسی آذری سید مجید بنی فاطمه رد شب میلاد امام حسین علیه السلام.