دولت آمریکا، سال‌ها به دروغ سه مسلمان رو به عنوان قاتل مالکوم ایکس معرفی کرده بود؛ اما حالا مشخص شده «اف‌بی‌ای» مالکوم ایکس رو کشته