حاج میرزا احمد عابد نهاوندی مشهور به مرشد چلویی و شاعر متخلص به ساعی، وی از روشن دلان و عرفای عصر خویش بود که در بازار تهران غذا فروشی داشت و شعار او این جمله بود: نسیه و وجه دستی داده می شود به اندازه توان.