دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم، ولی به زخمه غیبی هنوز می گویم، خمیده تاکم و آشفته بید مجنونی، که سرنگون و سرافکنده بر لب جویم؛ کلیپ شعرخوانی چند بیت از حافظ ثانی استاد شهریار توسط خود ایشان.