این فیلم کوتاه در مورد استفاده از کالاهای استاندارد ایرانی است.