شهید مرتضی مطهری: ملائکه الهی از آن مقام خودشان هرگز تجافی نمی کنند، بله به امر خداوند و مشیت الهی تدبیر این عالم به اونها واگذار است ...