خداداد عزیزی: تعریف مردی یکم سختم هست ولی، بهترین رفیق رفیقیه که مرد باشه، مردی من به این میگم که صداقت داشته باشه ...