در ایتالیا دو گروه در دسترسی به موزه ها و امکان شرکت در برنامه های پویا نگاه داشتن فضای موزه ها همیشه مورد توجه ویژه بودند.کودکان و نوجوانان و معلولین. در مورد کودکان و نوجوانان میتوان به تجربه های موفق برنامه ریزی سفر و گردشگری مدارس در موزه ها، برنامه های شب گردی در موزه های تاریخی با نور پردازی ویژه، برگزاری کلاسها و دوره های مقدماتی در مورد باستانشاسی و مرمت و همینطور اپلیکیشنهای ویژه کودکان و نوجوانان برای گردش در موزه و سایتهای تاریخی اشاره کرد.