در ایام شروع بیماری های واگیردار، افراد کم توان جسمی، می توانند با انجام تمرینات ورزشی و توانبخشی از طریق آموزش های مجازی معتبر، و تغذیه ی مناسب و سالم، از خود مراقبت کرده و سلامت جسم و روح خود را تقویت کنند.