کلیپ سیاسی صحنه جرم این قسمت تفنگ بازی به بررسی قتل هایی می پردازد که بدلیل آزاد بود اسلحه در آمریکا رخ می دهد.