اگر علایم شدید در معاینات پزشک برای انحراف بینی تایید شود آن زمان مناسب هست برای عمل و اما سن عمل در سنین بلوغ زمان مناسبی برای عمل است.