افرادی که انحراف بینی دارند اغلب انحرافشون یک طرفه هست و ثابت، اما افرادی که پلیپ دارند متناوب گرفتگی بینی پیدا می کنند.