این مستند روایت گر مبارزه و استقامت مردم محله شیعه نشین حی زین العابدین سوریه با داعش می باشد، با صدای ثریا قاسمی.