شیخ حسین انصاریان: یک وقتی به من گفتند که علی رفته دنبال فوتبال، مادرش خیلی دلش می خواست علی طلبه بشه، ولی خوب خداوند بر هر کسی یک شوق خاصی داده، اگر بنا بود شوق طلبگی به همه میداد که 80 میلیون جمعیت طلبه بودن ...