طورى قدم زدم که همه باخبر شدند، کاخ یزید زیر قدمهاى زینب است، دارند سمت من صدقه پرت می کنند، خرماى نخلها جلوى پاى زینب است، هرچه زدند سنگ، سرش آخ هم نگفت، آخر حسین گرم تماشاى زینب است، مداحی شب شهادت حضرت زینب با نوای محمد حسین پویانفر.