زن نگو بگو قهرمان عاشورا، زن نگو بگو بهترین زن دنیا، زن نگو بگو شور آفرین زینب، زن نگو دقیقا خود خود زهرا، تو حماسه سازی از خون حیدری؛ مداحی شب رحلت حضرت زینب محسن عراقی.