توی اوج خستگی بشاش رویت؛ مهربانانه ترین خلق و خویت؛ توی اوج خستگی بشاش رویت؛ مهربانانه ترین خلق و خویت؛ همه ی عالم یه گوش تو یه گوشه؛ من بشم قوربون هر تار ریزه ی مویت ... موزیک استوری شاد تبریک روز پدر با صدای رضا صادقی.