کلیپ رشد روزانه دانه لوبیا در خاک ا جوانه زدن تا برگ دادن برای آزمایش کتاب علوم تجربی پایه دوم