شهید فخری زاده: من کاری می کنم که روزی اسم ایران زبانزد بشود؛ فیلمی درباره ویژگی های جامع علمی و شخصیتی درباره فضایل شهید محسن فخری زاده در مصاحبه با برادر و خواهر بزرگوار ایشان.