کارتون بوندین قصه یک بره مغرور خوشتیپه که راز خوشحالیشو در ظاهرش می دونه اما باید بدونید بچه ها که هر کسی خودش خوبه نه لباس ها و ظاهرش و باید با خوبی های خودتون شاد باشید نه با لباس هاتون.