آموزش جذاب از خانم حسینی که نشانه و صدای حرف چ را به نوآموزان پایه اول از کتاب فارسی تدریس می دهند.