قسمتی از فرمایشات امام خامنه ای در جلسه خبرگان در چهارم اسفند نود و نه که ایشان به ضرورت استفاده از منافع انرژی هسته ای و نیازمندیهای کشور در حال و آینده پرداختند.