پدر یعنی گرمی یک خانه پدر یعنی شونه مردانه؛ پدر یعنی اشک پنهانی پدر یعنی قلب بارانی؛ هزاران غم پشت لبخندت چه کردی با قلب فرزندت؛ گذشتی از خودت تا جان بگیرم من برای خستگی هایت ...