پائلو کوئیلو نویسنده مشهور برزیلی داستانی دارد به نام راه بهشت که ارزش رفاقت و دوستی می پردازد کلیپ خوانش این داستان زیبا را می بینیم.