بابا دورت بگردم، درمون دردم، آخه تو تکیه گامی، انگار هزارتا آدم باهامن وقتی باهامی؛ ترانه شاد بابا دورت بگردم به مناسبت روز پدر.