کتاب شعر کودکانه قهرمانان آزادی از ده کتابی که باید در مورد انقلاب بخوانید نوشته نعیمه آقانوری؛ در این کتاب با رویاپردازی یک کودک سابقه مبارزه و رشادت در ایران از حماسه میرزا کوچک خان گرفته تا دانشمندان هسته ای ضمنا در این کتاب از شعرهای کودکانه و تکنیک واقعیت مجازی استفاده شده است.