فیلم کامل از صحبتهای جنجالی و شجاعانه هدی کاتبی دختر ایرانی که مقیم امریکاست او یک طراح مد و کمک کننده به پناهجویان و مسلمانان است، وی مصاحبه ای با تلویزیون آمریکا داشته که صحبت هایی افشاگرانه از سیاست های استعماری امریکا در دنیا دارد.