لنگ لنگان طریقت را ببین، مردم دور از حقیقت را ببین، کیستند اینان؟ رفیق نیمه راه، وقت جانبازی به کنج خانقاه؛ شعرخوانی مرحوم محمد رضا آقاسی شاعر انقلابی درباره فرقه گمراه دراویش