باز هم بسیج در میدان عمل در زلزله سی سخت، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضاى مجازى بسیج اردبیل.