انیمیشن دیدنی از بلای اعتماد بر خانواده، کاری از مرکز متنا سازمان فضای مجازی استان کرمانشاه.