کلیپ مولودی خوانی با نوای حسین طاهری،نسخه ی دیگر امام رضا؛ صاحب منبر امام رضا؛ لقبت میبرد دل ما را؛ ای علی اکبر امام رضا ...