دلم تنگ بابا ای کاش بیایی، بیا بابا دلم طاقت نداره، غم مرگت بابا پایان نداره؛ کلیپ وضعیت واتساپ و استوری روز پدر با آواز دشتی غم بار برای باباهای مهربان پر کشیده.