هنوز هم درست مثل کوه پشتمی، چقدر زود زمونه تو رو پیر کرد، جوونی تو توی قاب عکس جابذار، به چهره ات نگاه کن چقدر تغییر کرد، چه عمر غصه آینده ی پیش رو، گذشتی از آرامش زندگیت، واسه من عادت شده ، تماشای موهای جوگندمیت؛ کلیپ روز پدر برای پدری که پر کشیده است.