اگر زمان تعویض گلدان رسیده باشد خود گل با نشانه هایی آن را فریاد می کند بهتر است با دیدن این کلیپ آنها را بشناسیم و یاد بگیریم چطور باید گلدان گل را عوض کنیم.