واسه باوری که از این زندگی رفت؛ واسه عشقی که بی خداحافظی رفت؛ پشیمونی و این غم بی سرو تش؛ واسه حرفایی که نرسیده موقش ...