انیمیشن طنز قصه های من و بابام این قسمت «پدر بی پول»؛ این روزها به همه سخت میگذرد. هوای دل بزرگترها را داشته باشیم. "