بخشی از برنامه ساختارشکن نام تی وی گرام سایت آپارات که به تبلیغ فرهنگ غربی و روابط جنسی خارج از عرف می پردازد.