قسمت سی و دوم از برنامه کودکانه قلقلک؛ برنامه شاد کودکانه همراه با تصاویر بچه های خوشگل شما و انیمیشش جوکا و جیکا به بچه ها یاد می دهند که سرک کشیدن به کیف بقیه کار بدیه.