با دیدن این کلیپ خیلی راحت می توانید دل و جگر و قلوه را برش و سیخ کنید